SPOŠTOVANE UPOKOJENKE IN UPOKOJENCI

 

Glavna aktivnost DU Postojna bo še v naprej usmerjena v štiri glavna področja, in sicer: socialno področje s stanovanjsko problematiko, področje kulture in vzdrževanja duhovne kondicije starejših, področje športa, rekreacije, izletništva in pohodništva ter gospodarsko področje za ustvarjanje materialnih možnosti.

 

Vsa ta področja so v življenju društva nakako enako pomembna in se po svoje dopolnjujejo. Preko njih naj bi skušali ustvariti ustrezne pogoje za dostojno preživljanje starejše generacije. Delovanje se v društvu odvija preko pristojnih komisij, saj bi Upravni idbor društva zaradi razvejanosti dejavnosti sam težko obvladoval operativno izvedbo posameznih projektov. Zato so podrobnejša poročila o delovanju in usmeritve za naprej, predstavljena v poglavjih posameznih komisij.

Kljub težavam in pomanjkanju materialnih možnosti smo nekako le uspeli realizirati kar veliko zastavljenih ciljev in doseči nekatere pomembne uspehe. Vendar dela tudi v bodoče ne bo zmanjkalo, saj življenje prinaša vedno nove probleme in izzive. Skušali jih bomo – glede na znanje in možnosti- razreševati v dobrobit našega članstva, oziroma vse starejše populacije. Pri svojem delu smo, kolikor je bilo mogoče, sledili interesu in potrebam članstva, vendar verjetno nismo uspeli zadovoljiti vseh želja. Prav pa je, da se ob koncu leta zahvalimo vsem članom in aktivistom, ki so kakorkoli s svojim delom in aktivnostjo pripomogli k temu, da je društvo v preteklem letu kot celota uspešno delovalo.

 

Naj bo tudi v bodoče naš cilj »ohranjati vitalnost telesa in duha ter zagotavljati času in okolju primeren položaj starejše populacije«

 

Predsednik DU Postojna Cvetko Bajc

 

 

 

 

   

 • Delovno predsedstvo predzadnjega občnega zbora DU Postojna ( Franc Koščak, Martin Černjač in Majcen Štefan ).
 •  

Društvo upokojencev Postojna pokriva teritorialno območje celotne občine Postojna. Formalni organi društva so: Zbor članov- občni zbor, Upravni odbor in strokovne komisije. Zbor članov je do sedaj deloval po delegatskem principu imenovanih delegatov iz krajevnih skupnostih, od letos dalje pa bo sklican zbor za vse člane. Vsebinska dejavnost društva se odvija preko stalnih strokovnih komisij za posamezna področja, v nepogrešljivo pomoč društvu pa so nešteti aktivisti, prostovoljci in še posebej poverjeniki iz posameznih okolišev, ki pobirajo tudi letno članarino.

Operativno društvo vodi devetčlanski Upravni odbor društva, ki ga  sestavljajo:

   

 • Predsednik društva: Cvetko Bajc
 •  

Volaričeva 18, Postojna, GSM 041 698 056

Email: bajc2001us@yahoo.com" target="_blank">bajc2001us@yahoo.com

          Podpredsednik društva: Štefan Majcen

Pivška ulica 6, Postojna, GSM 031 244 117

Email: stefan.majcen@playstar.si" target="_blank">stefan.majcen@playstar.si

   

 • Tajnica-blagajničarka društva: Marjanca Centa
 •  

Kolodvorska cesta 14 b, Pivka, GSM 070 840 744

Email: mailto:mailto:centamarjana@gmail.com" target="_blank">centamarjana@gmail.com" target="_blank">centamarjana@gmail.com

Predsedniki  komisij:

   

 •  Komisija za kulturo in izobraževanje:
 •  

Stanislava Gorenc, GSM 041 959 441

   

 • Komisija za šport in rekreacijo:
 •  

Milan Klančar, GSM 041 864 077

   

 • Komisija za izletništvo in pohodništvo:
 •  

Meri Uhelj, GSM 041 759 841

   

 • Komisija za socialna vprašanja:
 •  

Anja Borjančič, GMS 031 726 394

   

 • Komisija za stanovanjska vprašanja:
 •  

Martin Černjač, GSM o41 240 202

   

 • Komisija za gospodarstvo:
 •  

Nevenka Glažar, GSM 040 652 949

 

Društvo upokojencev Postojna je vključeno v Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in v

Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Južnoprimorske regije (PZDU JP).

 

URADNE URE:

 

Vsak ponedeljek in sreda od 10. do 12. ure

Na terenu so po posameznih naseljih kadarkoli na razpolago za kontakt naslednji poverjeniki društva.

Obrnite se nanje!

 

 

Belsko

 
 

Marica Požar

 
 

GMS 031 523 734

 
 

Brezje

 
 

Rudi Negro

 
 

GMS 041 900 765

 
 

Bukovje

 
 

Drago Jager

 
 

GMS 031 656 490

 
 

Gorenje

 
 

Sonja Križman

 
 

05 751 5366

 
 

Gorišče

 
 

Marija Turk

 
 

05 753 5170

 
 

Grobišče

 
 

Zvezdana Jenček

 
 

05 754 2619

 
 

Hrašče

 
 

Amalija Ženko

 
 

GMS 031 637 901

 
 

Hrenovice, Studenec, Dilce

 
 

Amalija Ženko

 
 

GMS 031 637 901

 
 

Hrušrvje, Slavinje, Rakulik

 
 

Marija Bajec

 
 

GMS 051 369 805

 
 

Landol

 
 

Marjan Marinšek

 
 

GMS 041 595 511

 
 

Mali Otok

 
 

Ana Debevec

 
 

05 753 5026

 
 

Matenja vas, Rakitnik

 
 

Srečko Šabec

 
 

05 754 2441

 
 

Orehek

 
 

Sonja Klanjšek

 
 

05 576 1101

 
 

Planina, Liplje

 
 

Marija Bogataj

 
 

05 756 5077

 
 

Planina

 
 

Kovač Ivana

 
 

041 337 750

 
 

Postojna

 
 

Danijela Zamljič

 
 

GMS 040 844 549

 
 

Postojna

 
 

Božič Liljana

 
 

GMS 031 536 003

 
 

Postojna

 
 

Nataša Vasilevska

 
 

GMS 041 316 826

 
 

Predjama

 
 

Magda Turk

 
 

GMS 041 679 846

 
 

Prestranek, Žeje, Koče

 
 

Branko Fatur

 
 

GMS 041 610 309

 
 

Razdrto

 
 

Marija Vadnjal

 
 

05 757 7087

 
 

Slavina

 
 

Nada Bele

 
 

05 754 2621

 
 

Šmihel pod Nanosom

 
 

Marija Bajec

 
 

GMS 051 369 805

 
 

Velika in Mala Brda

 
 

Marija Bajec

 
 

GMS 051 369 805

 
 

Veliko in Malo Ubeljsko

 
 

Rudi Negro

 
 

GMS 041 900 765

 
 

Zalog

 
 

Tomaž Hrobar

 
 

GMS 041 382 452

 
 

Zagon

 
 

Ladislava Bizjak

 
 

GMS 041 900 762

 
 

Strane

 
 

Rudi Negro

 
 

GMS 041 900 765

 
 

Postojna

 
 

Može Jožica

 
 

031 616 530

 
 

Goriče

 
 

Ženko Amalija

 
 

031 637 901

 
 

Strmca, Lohača

 
 

Drago Jager

 
 

GMS 031 656 490

 
 

Studeno

 
 

Milka Pelan

 
 

GMS 031 234 755

 

 

DRUGE PODROBNOSTI:

 

V občini Postojna živi skoraj 3000 upokojencev oziroma starejših občanov, v društvu pa nas je organiziranih okrog 1000, kar je  relativno malo, zato si moramo prizadevati, da bi se število članov povečalo. Predvsem je zaželjeno, da bi se v društvo vključili mlajši upokojenci, kar bi  vsebinsko popestrilo društvene aktivnosti, obenem pa zagotovilo potrebno kontinuiteto delovanja.
Najmanj enkrat letno organizira društvo zbor vseh svojih članov - občni zbor, konec poletja članski piknik s kuturnim programom, zabavo in plesom, pred novim letom pa novoletno srečanje. Na piknik so posebej povabljeni vsi jubilanti, ki v tekočem letu dopolnijo 80, 85 ter 90 ali več let. Sicer pa jim pošljemo tudi posebne čestitke ob njihovem osebnem jubileju.
Letna članarina v društvu znaša za leto 2020, 12 EUR. Del te članarine odvajamo tudi za delovanje Pokrajinske zveze Društev upokojencev Južne Primorske in za ZDUS. V okviru ZDUS deluje tudi Vzajemni posmrtninski sklad, v katerega se lahko vključi vsak član društva. Ob smrti člana je iz njega svojcem izplačana minimalna posmrtnina za delno pokrivanje pogrebnih stroškov. Trenutna posmrtnina znaša 180 EUR, ne glede na to, koliko časa kdo plačuje v sklad. Letna članarina v skladu je 12 EUR. Ker je trenutno to lahko edini minimalni vir za pokrivanje pogrebnih stroškov ( iz drugih državnih virov so vsa tovrstna izplačila ukinjena), toplo priporočamo včlanitev v sklad.

 

KAKO NAJ SVOJCI POSTOPAJO OB SMRTI ČLANA DRUŠTVA UPOKOJENCEV POSTOJNA

Svojci ali drugi sorodniki pokojnega članice ali člana društva lahko smrt sporočijo na telefon društva ( številki 05 726 1195 in 040 806 850 ), izven delovnega časa pa tajnici društva Marjani Centa ( telefon 040 806 850 ali 070 840 744 ), če ni dosegljiva pa predsedniku društva Cvetku Bajcu ( telefon 041 698 056 ). Sporočijo naj tudi čas in mesto, kjer bo pokojnica ali pokojnik ležal na poslovilnem odru, kje in kdaj bo pogreb, morebitno željo po navzočnosti društvenega prapora in željo o poslovilnem nagovoru s strani društva upokojencev.
Svojci pokojnega, ki je bil včlanjen v Vzajemni posmrtninski sklad, naj se za ureditev izplačila posmrtnine zglasijo v tajništvu društva.