Društvo upokojencev METLIKA

 

Društva upokojencev Metlika je bilo ustanovljeno  5. maja 1952 leta.

Na ta dan so na Skupščini Društva upokojencev Metlika, ki je štelo 70 članov, sprejeli  Pravila društva.

Društvo je  imelo  žig z napisom: Zveza sindikatov Jugoslavije – Društvo upokojencev LRS – Podružnica Metlika.

Podružnica Metlika je takrat pokrivala celotno območje današnje občine Metlika.

Prvi predsednik podružnice društva upokojencev je  bil Ignac Štupar, ki ga je  uspešno vodil vrsto let.

Tajnik društva in blagajnik pa  je bil  Anton Guštin.


Društvo upokojencev Metlika danes

Danes na območju občine Metlika delujejo društva upokojencev Gradac, Metlika in Suhor. Društvo upokojencev Metlika zajema krajevne skupnosti : Božakovo, Drašiči, Grabrovec, Lokvico, Slamna vas, Radovica,  Rosalnice, in mestno skupnost Metlika. Društvo upokojencev Metlika ima v lasti Dom upokojencev, ki se nahaja na Kolodvorski ulici 1. v Metliki. Dom je na 1700  m2 veliki parceli, deloma parkovno urejeni na kateri je  stavba, ki ima  vse komunale  priključke,  asfaltiran dostop in dvorišče ob katerem je še dvoriščni objekt.

Dom v katerem je sedež društva,  v dveh etažah razpolaga s 120 m2  uporabnih prostorov.

V društvo je včlanjenih okrog 500 članov  in je  eno od večjih društev v občini Metlika.Društvo ima zastavo, žig in Pravila društva.

Organi društva so:
-         Občni zbor članov društva,
-         Upravni odbor društva,
-         Nadzorni odbor društva,
-         Časno sodišče.

Predsednik društva:  Jože Mozetič
telefon 041 671 457

Tajnica društva : Ljerka Vergot


Letna članarina za leto 2018 znaša 10 EUR.

 

Obvestila o aktivnostih v društvu:


Po Pravilih društva  imamo organiziranih več komisij

V društvu delujejo naslednje komisije:
-   komisija za humanitarno, socialno in zdravstveno področje,
-   komisija za šport in rekreacijo,
-   komisija za kulturne dejavnosti,
-   komisija za izletništvo, družabna srečanja in letovanja,
-   komisija za izobraževanje in informiranje,
-   komisija za gospodarjenje z premoženjem društva.
-   in projekt starejši za starejše.
Znotraj socialno- zdravstvenega področja je osnovna skrb namenjena pomoč članicam in članom društva, ki zaradi bolezni in drugih težav ne sodelujejo v rednih programih društva. Z prostovoljci obiskujemo bolne in starejše, da jim pomagamo, svetujemo in se družimo z njimi. Sodelujemo z Domom starejših, Centrom za socialno delo, občino in drugimi humanitarnimi organizacijami. Tradicionalno obdarimo vse starostnike nad 80 let in pripravimo letno srečanje jubilantov.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV IMA V LETU 2013 NA NOVO IZVOLJENE ORGANE, IN SICER:

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA:

 

     

  1. Pravila v društvu so : da vsi člani v Upravnem odboru  društvu delujejo aktivno, torej prevzamejo dogovorjeno funkcijo in obveznost.

  2. Dopolnitev in spremembe za 2016 še sledijo.
  3.