Vabilo na zbor združenja DKZ Puconci 2015

 Dodana: 2015-02-14

DOMOLJUBNO KRAJEVNO ZDRUŽENJE PUCONCIPuconci 80, 9201 Puconci, MŠ: 4032837, DŠ. 95938575, TRR pri DEL. HRANILNICI Ljubljana: 61000 00006518904, tel. 02 / 5459208 ali 051 877544, e-pošta: casar.jozef@gmail.com ali Rudi.Banfi@gmail.com, spl. stran: www.posrcumlad.si/dkz-puconci Številka: 2-2/15-pDatum: 6.2.2015  VABILO V skladu z vsebino programa dela in Pravil Združenja sklicujem letni zbor članov DKZP, ki bo v nedeljo 22. februarja 2015 ob 10. uri v Kulturni dvorani v Puconcih 79/1 (nad lekarno). PREDLAGANI DNEVNI RED:

 1. 1. Otvoritev in pozdrav.
 2. 2. Izvolitev organov zbora:

-       delovnega predsedstva, zapisnikarja in dva overovatelja.

 1. 3. Podaja poročil: predsednika, tajnika, blagajnika, predsednika NO.
 2. 4. Razprava in sprejem poročil.
 3. 5. Obravnava in sprejem programa dela finančnega načrta za 2015 leto.
 4. 6. Besede gostov.
 5. 7. Podelitev zahval in priznanj Združenja.
 6. 8. Razno.

Sprejmite prav lepe domoljubne in tovariške pozdrave! Jože ČASAR predsednik DKZ Puconci  Vabljeni:  člani Združenja in gosti,V vednost: dr. Anton Vratuša – Vran.

NOVOLETNA ČESTITKA

 Dodana: 2014-12-07

 Dragi člani, simpatizerji,dragi naši prijatelji in vsi, ki spoštujete nas in naše delo!

V novem 2015 letu Vam želimo,

predvsem obilo zdravja, osebnega zadovoljstva in vse lepo ter dobro!

Predsednik:Jože Časar


Brez naslova

 Dodana: 2014-11-30

OSNUTEK PROGRAMSKE USMERITVE IN PROGRAMA DELA DOMOLJUBNEGA KRAJEVNEGA ZDRUŽENJA  PUCONCI  ZA 2015 LETO

 1. I. PROGRAMSKA USMERITEV ZA NASLEDNJE ŠTIRILETNO MANDATNO OBDOBJE

V novem mandatnem obdobju 2015 – 2019 bomo v vsebinskem, organizacijskem in v finančnem smislu temeljne naloge in cilje opredeljene v pravilih

 1. II. PROGRAM DELA ZA 2015 LETO

Letni program dela Združenja izhaja iz realizacije programa dela preteklega dela in izraženih željah in hotenj članov. Vsebinsko je vezan na ohranjanja in spoštovanja vrednot NOB in osamosvojitvene vojne. Nadaljevali z izkušnjami predhodnice (Krajevne organizacije BZV NOB Puconci in naših aktivnosti), ki je nastalo zaradi nerazumevajočega in podcenjujočega odnosa matične območne borčevske organizacije M. Sobota. V vsebinskem, organizacijskem in finančnem smislu smo se organizirali in uspešno delujemo naprej. V DKZP nas druži domoljubje, svoboda, mir in tovarištvo, pozitivni odnos do naše bogate pretekle ter polpretekle zgodovine. Druži nas spoštovanje narodnega poguma in spoštljivega odnosa do NOB ter osamosvojitvene vojne. Upravni odbor si bo v 2015 letu prizadeval in izpeljeval vse načrtovane aktivnosti z finančnega, organizacijskega, vsebinskega in gospodarskega vidika. Da bodo omembe vredni dogodki s področja delovanja na območju delovanja v vsebinskem smislu zaznamovani s trajnimi pomniki in dobili svoj vrednostni pomen ter da bodo v primernem stanju.

 1. Volilni in programski letni zbor članstva.

ROK:  . februar 2015                NOSILEC: UPRAVNI ODBOR

 1. Delo s spletno stranjo, z informativno in promocijskega vidika o delovanju DKZP in s posebnim mestom: naših posebnosti in delovanjem.

ROK: VSE LETO                                  NOSILEC: MILAN ŠKAPER idr.

 1. Pridobivanje novih članov, še posebej iz vrst mlajše populacije, vodenje evidence članstva, svečani sprejem na zboru članov, pobiranja članarine do konca junija in izdelava seznama le tega idr. Obisk bolnih članov, predaja daril, dostojno slovo od mrtvih članov in praznovanja jubilejev najstarejših in članov organov Združenja. Organiziranje delovnih akcij z drugimi društvi in pomoči potrebnim članom. Pridobivanje donatorskih sredstev in simpatizerjev.

ROK: VSE LETO          NOSILEC: VODSTVO TAJNIK, BLAGAJNIK IN POVERJENIKI

 1. Nadaljevanje proučitve še drugih možnosti o trajnejši uporabi spomina na častnega člana Staneta – Bojana Červiča v dogovoru z hčerko Rijo ter pobudami prijatelja dr. Antona Vratušo – Vrana.

ROK: VSE LETO                                 NOSILEC: UO in PODPREDSEDNICA ZORICA

 1. V danih možnostih sodelovati pri trajnejši ureditvi, poživitvi in uporabi Doma na Vaneči.

ROK: VSE LETO                                  NOSILEC: UPRAVNI ODBOR

 1. Organiziranje ekskurzij obiska pomnikov naše pretekle in polpretekle zgodovine V Pomurju, v Sloveniji ter prijateljev ZB Ruše, Velenje, Kočevski rog ali Primorska ter obisk spominskih obeležij v Pomurju. Čim prejšnja izdelava programa ekskurzij, ponudb predlogov prevoznikov (do 15.4.2014).

ROK: MAJ do SEPTEMBRA     NOSILEC: ŠTEFAN ŠANTAVEC Z UPR. ODB.

 1. Sodelovanje (na podlagi reprocitete) s Policijskim veteranskim društvom Sever za Pomurje, s Šiftarjevo fundacijo iz Petanjcev,  z ZBZV NOB, s sosednjimi KO, z borci iz Ruš, iz Maribora, iz Šmartnega pri Litiji, z Črnomlja in iz Velenja. Proučitev možnosti o oblikah trajnejšega sodelovanja in vsebinske povezave z PVD Sever za Pomurje in ZB ZV NOB. Nadaljevanje sodelovanja z našim prijateljem in vzornikom dr. Antonom Vratušo – Vranom, z Rijo Červič, hčerko našega častnega člana, z prijateljico Mojco Zupančič in sinom Andrejem iz Maribora, s Filipom Korošcem, sinom komandanta Prekmurske čete Filipa Korošca – Bora, z zgodovinski krožkom OŠ Puconci in OŠ # M. Sobota  idr.

ROK: VSE LETO                                  NOSILEC: UPRAVNI ODBOR

 1. Mednarodno (reprocitetno) sodelovanje: z borčevsko n veteransko organizacijo iz Zaboka in z Preloga Hrvaška in z Zvezo  Slovencev iz Monoštra ter v mejah možnosti vključitev v vse naše aktivnosti. Povečanje sodelovanja vodji zgodovinskih krožkov na OŠ: Puconci in M. Sobote še posebej na zgodovinskem področju, tudi z  predstavitvijo porabskega pisatelja in vsestransko aktivnega Franceka Mukiča o NOB v Porabju idr. aktivnostmi.

ROK: VSE LETO                      NOSILEC: UPRAVNI ODBOR in PODPREDSEDNICA

 1. Premestitev društvenega 4. pohoda v spomin na Staneta – Bojana Červiča od spominskega obeležja na OŠ Puconci k Domu borcev in mladine na Vanečo ter organizacije spomina na Štafeto mladosti s spominskim društvenim srečanjem.
 2. ROK:  25. MAJ             NOSILEC: KAREL KNAUS IN UPRAVNI ODBOR
 3. Spominsko srečanja združenja v počastitev v spomin na častnega člana Staneta Bojana Červiča,  borčevski in osamosvojitveni s tovariškim srečanjem.

ROK:  NEDELJA 5. JULIJA      NOSILEC: UPRAVNI ODBOR12. Nadaljevanje z zbiranjem gradiva in donacij za izdajo knjige kronologije zdravljenja in človekoljubne – humanitarne pomoči s strani duhovnika RKC Bejek Janeza in njegove sestre Apolonije ter drugih občanov Pečarovcev. ROK: VSE LETO                                  NOSILEC: ZORICA SEČKO in UO

 1. Obiski spominskih obeležij NOB: Treh žebljev Osankarica, grob častnega člana Staneta – Bojana Červiča v Gor. Radgoni in grob Ferija Lanjšeka (ob dnevu mrtvih), grob Škerjanca v Monoštru (med letom), Poljana, Dobrnič, Strehovske gorice, Sotina idr. prireditev na katere bomo vabljeni.

ROK: VSE LETO                                 NOSILEC: UPRAVNI  ODBOR

 1. Udeležba na spominskih srečanjih:
 2. - ZZB Ruše:
 3. – ZZB Velenje:
 4. – ZB Zabok in Prelog, Hrvaška
 5. Izdelava in izdaja slikovne zloženk: v 500 izvodih o delu Združenja v 2014 letu, o spominskih obeležjih na območju delovanja Združenja, o spominskem pohodu in srečanju idr. Prizadevali si bomo, da naša spominska spominska obeležja pridejo v turistično ponudbo občine Puconci ter s tem tudi večjo zakonsko občinsko skrb za vzdrževanj teh. Sodelovanje pri vodenju obiskov prijateljskih in sorodnih društev-združenj po območju občine, Pomurja ter obisk zgodovinskih spominskih obeležij.

ROK: VSE LETO                                 NOSILEC: TAJNIK in UO

 1. Udeležba praporščaka na vseh pomembnejših srečanjih, pogrebih ter jubilejih sorodnih organizacij.

ROK:  VSE LETO                                NOSILEC: UPRAVNI ODBOR in PRAPORŠČAK

 1. V pisarni ureditev mini knjižnice z zbiranjem čtiva vezanega na naše območje, darilni fond idr. čtivo z področja temeljni vrednot delovanja Združenja.

ROK: VSE LETO                     NOSILEC: VODSTVO, PODPREDSEDNICA IN TAJNIK

 1. Informiranje članstva preko Maloga rijtarja, Občana, spletne strani idr. sredstev javnega informiranja. Nakup potrebnega materiala in opreme za delovanje Združenja. Izdaja zloženk idr. informacijskih oblik, foto arhiva ter drugo.

Sodelovanje z društvi v občini, občino, z zvezami, z zgodovinskimi krožki Osnovnih šol: Puconci in iz M. Sobote II in III, z RZ, z KS-mi, z rusko delegacijo in z vsemi, ki izrazijo interes, z donatorji in s sredstvi informiranja. Da bomo z našimi aktivnostmi bolj upoštevani pri delitvi proračunskih sredstev in postali član obeh občinskih zvez, športne in kulturno-turistične. ROK: VSE LETO                                 NOSILEC: UPRAVNI ODBOR, TAJNIK V skladu z omenjenimi aktivnostmi bo finančno poslovanje potekalo v mejah 2014 leta.  Udeleževali se bomo vseh aktivnosti, ki jih bom lahko organizacijsko in finančno pokrili. Dopolnjen je bil z nekaterimi predlogi zbora. Jože ČASAR predsednik DKZ Puconci V Puconcih, dne 6.11.2014

3.POHOD 2014

 Dodana: 2014-07-05

DOMOLJUBNO KRAJEVNOZDRUŽENJE PUCONCIorganizira v sodelovanju z OZ KTD in OBČINO PUCONCI

v nedeljo 6. julija 2014

od 9.00 do 18.00 ure

V SPOMIN NA

STANETA -BOJANA ČERVIČA IN SPOMINSKEGA SREČANJA V POČASTITEV BORČEVSKEGA IN OSAMOSVOJITVENEGA PRAZNIKA

3. POHOD

Program: 9.00--10.00: Zbiraje pohodnikov pri Športnem centru na Vaneči 10.00: Pričetek pohoda 11.00: Odkritje spominske plošče pri OŠ Puconci 12.15: Postanek pri Domu borcev na Vaneči, ogled razstave in položitev venca 12.30: Malica v ŠC Vaneča 13.30: Spominska slovesnost v ŠC Vaneča

Vsak pohodnik je odgovoren

za lastno varnost!

 

Podelitev priznanj 2014

 Dodana: 2014-03-11

Podelitev sta opravila: Slavko Šebjanič, podpredsednik in Rudolf Banfi, tajnikŠTEFAN SEČKO iz Vaneče je naš član vse od začetka delovanja, tudi naše ZdruženjaPRIZNANJE ZDRUŽENJA SPREJMETA:predhodnice KO borcev Puconci. Krasi ga velika predanost članstvu, dobrosrčnost, razdajanju za društveno delovanje, daje velik prispevek k našim uspešnim realizacijam aktivnosti ter razdajanju za naše temeljne vrednote. Je predan glasbenik, ljubitelj živali in narave, za katero se razdaja in živi. Na večini naših srečanj in prireditvah je bil vedno pripravljen pomagati, z ozvočitvijo prireditev in nas razveseljevati nas udeležencev z prijetno glasbo ter tako prispeval k enkratnemu druženju ter k uspešni izvedbi. K tej ljubezni do glasbe in aktivizmu je prispeval k promociji in uspešnemu sodelovanju naše nadarjeno mlade pevke Klaudije Vrečič, ki sta s skupnim nastopom dodala prispevek k našim uspešnim druženjem. Pišteku se zahvaljujemo za iskreno predanost, za vse prijetne skupne društvene trenutke, ki nam jih je podaril in s tem se razdajal za nas in naše Združenje. Dragi prijatelj Pišta, želimo ti še naprej veliko zdravja, vse lepo in dobro, ter še veliko uspehov pri zavzetem opravljanju zanesenjaških aktivnosti, še posebej ljubiteljskih.Zasluženo priznanje tudi prejme:KAREL KNAUS iz Vaneče se je posebej angažiral v zadnjem obdobju našega delovanja. Z zanosom, z pripravljenostjo in iskrenim razdajanjem je pokazal kaj vse se da opraviti z iskreno predanostjo članstvu in Združenju. Kljub obveznostim na kmetiji je našel čas za naša druženje. K temu pritegnil delovnega sina Tomija z prijateljico Asjo, ki sta prav tako dala svoj velik prispevek k organizacijskim in uspešnim izvedba, naših zadnjih spominskih srečanj na Vaneči. Karči je uspešen kmetovalec in naš član, pa tudi dober kuhar ter organizator, tudi ene izmed zadnjih srečanj je dodal del sebe. Prispeval je z drugimi našimi aktivnimi člani svoj delež k preizkušnji in pripravi okusni dobrot. Vse prevzete obveznosti je uspešno speljal in prispeval k našemu uspešnemu delovanju. Ima s čut pripadnosti Združenju in se rad udeleži dostojnega slovesa od umrlih članov. Tebi spoštovani prijatelj in tovariš Karči ti želimo še obilo zdravja, pa uspešne realizacije načrtovanih idej in še veliko prijetnih srečanj ter da ostanemo zvesti prijatelji.ZAHVALO PREJMEZahvalo DKZ prejme Krajevna skupnost Puconci v zahvalo in vso pomoč, ki ga je bila prej deležna KO in sedaj DKZ Za večletno financiranja naših vsebinsko bogatih programskih nalog in brez plačno uporabo pisarne, kjer načrtujemo in se dogovarjamo o realizaciji  planiranega dela. KS Puconci zasluži še višje priznanje in zahvalo, ker mnogo sredstev namenja, vsem generacijam in društvenemu življenju v vasi in nasploh. Prejemnikom iskreno čestitamo v imenu Združenja in zaželimo še naprej tako nadaljevanja tega uspešnega sodelovanja.Iskreno čestitamo tudi našemu blagajniku Štefanu Šantavcu, prejemniku občinskega priznanja, ki smo po nekaj letni  naših predlogih v tem mandatu, da je za aktivno delo v Združenju prejel to občinsko odličje.V Združenju ocenjujemo, da imamo še veliko predanih in aktivnih članic ter članov, ki zaslužijo priznanja in zahvale.  S tem pa bomo v prihodnje zagotovo nadaljevali, na ta način izkazali zahvalnost za požrtvovalno društveno dejavnost in pripadnost Združenju ter temeljnim vrednota le-tega. Jože Časar, predsednik Združenja Vaneča, 23.2.2014