DOMOV >NASVETI > POKOJNINE > Vrste pokojnin

Vdovska pokojninaVdovska pokojnina predstavlja pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu zakonskemu partnerju.

Ob izpolnjevanju določenih pogojev je do vdovske pokojnine upravičen tudi razvezani zakonec ali partner v zunajzakonski skupnosti umrlega zavarovanca ali uživalca pokojnine, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.


Vdovsko pokojnino lahko uveljavi vdova oziroma vdovec umrlega zavarovanca, če:

a) je do smrti zavarovanca, po katerem ji(mu) gre pravica, dopolnil(a) starost 53 let;
b) je bil(a) do zavarovančeve smrti popolnoma nezmožen(a) za delo ali je to postal(a) v enem letu po zavarovančevi smrti, ali
c) ji oziroma mu je po zavarovančevi smrti ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem zavarovancu, vdova oziroma vdovec pa ima do njih dolžnost preživljanja. Če v takem primeru vdova oziroma vdovec postane med trajanjem pravice do vdovske pokojnine popolnoma nezmožen(a) za delo, obdrži pravico do vdovske pokojnine, dokler je takšna nezmožnost podana. Vdova oziroma vdovec ima pravico do vdovske pokojnine tudi v času, ko se otroku, ki je upravičen do družinske pokojnine, zaradi služenja vojaškega roka, opravljanja nadomestne civilne službe ali usposabljanja za rezervni sestav policije, družinska pokojnina ne izplačuje.
d) vdova oziroma vdovec, ki do zavarovančeve smrti ni dopolnil(a) 53 let starosti, dopolnil(a) pa je 48 let starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 53 let starosti.

Če je umrli zavarovanec v času sklenitve zakonske zveze že dopolnil starosti 58 let, pridobi vdova oziroma vdovec pravico do vdovske pokojnine le v primeru, če je imel(a) z umrlim zakoncem skupnega otroka ali pa, če je zakonska zveza trajala nepretrgoma eno leto. To ne pride v poštev, če je bila zakonska zveza razvezana pred te dopolnitvijo starosti in je bila znova sklenjena po tem, ko je zavarovanec že dopolnil starost 58 let.

Vdova oziroma vdovec, ki med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene ob pogojih b) ali c), dopolni 53 let starosti, obdrži pravico do vdovske pokojnine trajno. Če ji (mu) ta pravica preneha pred dopolnjenim 53. letom, toda po dopolnjenem 48. letu, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 53 let starosti.

Ne glede na pogoje, določene v a) in d), pridobi pravico do vdovske pokojnine tudi vdova oziroma vdovec, ki ob zavarovančevi smrti nima lastnosti zavarovanca, če:

* je do zavarovančeve smrti dopolnil(a) starost 48 let;
* do zavarovančeve smrti ni dopolnil(a) starost 48 let, dopolnil(a) pa je 45 let, ko dopolni 48 let starosti.

Pravico do vdovske pokojnine ima tudi:

* vdova, ki se ji je zavarovančev otrok rodil najkasneje 300 dni po smrti zavarovanca oziroma upokojenca; pravica ji gre od zavarovančeve smrti dalje;
* zakonec, čigar zakon je bil razvezan, če ima po sodni odločbi oziroma po sporazumu, pravico do preživnine in jo je užival do smrti zavarovanca.
* če ima zakonec iz poznejše zakonske zveze pravico do vdovske pokojnine, pridobi razvezani zakonec iz prejšnjega odstavka pravico do vdovske pokojnine kot souživalec;
* oseba, ki je zadnja tri leta pred smrtjo zavarovanca živela z zavarovancem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali je v takšni skupnosti živela z umrlim zadnje leto pred njegovo smrtjo in je z njim kadarkoli imela skupnega otroka.


Thursday 16. October 2008

Povezave: