DOMOV >NASVETI > POKOJNINE > Vrste pokojnin
Foto: crescentcollege.net

Foto: crescentcollege.net

Varstveni dodatek


Kot določa Zakon o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/2008; ZVarDod; www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200810&stevilka=305) so upravičenci do varstvenega dodatka uživalci starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji in iz Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo).

Pogoj za pridobitev je med drugim, da so bili ti potencialni upravičenci pretežni del skupnega obveznega zavarovanja zavarovani za širši obseg pravic in če izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.

Ne glede na določbe omenjenega zakona pa uživalec pokojnine ne more pridobiti pravice do varstvenega dodatka, če kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost uživalca pokojnine in njegovih družinskih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, ker premoženje uživalca pokojnine in premoženje njegovih družinskih članov presega določen znesek.

Ta v letu 2009 znaša 23.684,78 EUR. Tako je določil Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na svoji seji dne 9. januarja 2009, ko je sklenil, da se premoženje iz prvega odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku valorizira in uskladi za 5,7 %, tako da ta vrednost premoženja v letu 2009 znaša 23.684,78 EUR. Omenjeni sklep o valorizaciji vrednosti premoženja, ki ga je Svet Zavoda sprejel na podlagi  Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08) in Pravilnika o premoženju, ki se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka (Uradni list RS, št. 25/01), je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/2009.

Na podlagi Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08) in četrtega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na že omenjeni seji sprejel tudi Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2009, ki v skladu s tem sklepom znaša mesečno 422,20 EUR ali letno 5.066,40 EUR na posameznega družinskega člana. Tudi ta sklep Sveta Zavoda prične veljavi z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu, tj. od 10.01.2009.


Thursday 19. February 2009

Povezave: