DOMOV >NASVETI > POKOJNINE > Sistem PIZ v Sloveniji
Foto: 3delavnica.com

Foto: 3delavnica.com

Stebri pokojninskega sistema


Sistem treh stebrov zagotavljanja prihodkov po upokojitvi je sestavljen iz obveznega in dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi osebnih varčevalnih računov.

Prvi steber
predstavlja sredstva, ki jih zaposleni skupaj z delodajalci prispevajo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter se v sistemu obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja stekajo v pokojninsko blagajno.


Drugi steber
je oblika zavarovanja z zbiranjem vplačanih premij na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti in izpolnitvi pogojev po pokojninskem načrtu zagotovijo dodatne pokojnine v obliki pokojninske rente.

To  zavarovanje plačujejo delodajalci zaposlenim, ki opravljajo dela, katerih po določeni starosti ni več mogoče opravljati, ali dela, ki so škodljiva zdravju. Izvaja se v okviru sklada SODPZ (Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije), katerega namen je oblikovati moderno in sodobnim gospodarskim razmeram prilagojeno poklicno zavarovanje. Vsem članom ponuja varnost in zanesljivost, delodajalcem pa omogoča upokojevanje starejših delavcev, preden to omogoča javni sistem pokojninskega zavarovanja. Upravljavka sklada je Kapitalska družba.

V SODPZ so skladno z zakonom vključeni vsi delavci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela ter dela, ki jih po določeni starosti ni več moč uspešno poklicno opravljati. Večina članov SODPZ so: policisti, vojaki, železničarji, rudarji, pazniki, vozniki, železarji, livarji, tekstilci, steklarji, piloti, mornarji, gasilci, gozdarji, dimnikarji, baletniki, ribiči in drugi.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno vsem, ki so zavarovanci ali uživalci pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (I. steber) in še niso upokojeni.

Izvajalec prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj po potrjenih pokojninskih načrtih so pokojninski skladi, ki se lahko oblikujejo kot vzajemni pokojninski sklad ali pokojninska družba.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje obsega dve fazi:

  • Varčevalno obdobje: v katerem zavarovanec plačuje premijo, ki se knjiži na njegov osebni račun pri pokojninski družbi. Tako zbrana sredstva upravljavec sklada nalaga v skladu z naložbeno politiko, opredeljeno v pokojninskem načrtu in določeno z Zakonom o zavarovalništvu.
  • Obdobje črpanja pravic: v tem obdobju se zavarovancu izplačuje dodatna pokojnina, ki jo krije zavarovanje. Višina pokojnine se izračuna glede na vrednost sredstev, ki jih je zavarovanec privarčeval v varčevalnem obdobju. Ob izteku varčevalnega obdobja zavarovanec pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine, in sicer z dnem, ko je izpolnil vse pogoje, določene s pokojninskim načrtom.

Zavarovanje predvideva tudi izplačilo, če zavarovanec umre pred iztekom varčevalnega obdobja - v tem primeru prejmejo sredstva v enkratnem znesku dediči oziroma upravičenec, v pogodbi določen za primer smrti.

Tretji steber zajema razne druge oblike rentnih varčevanj oziroma zavarovanj, ki jih ponujajo različni ponudniki, kot so banke in zavarovalnice. Vsem je skupno, da povečujejo socialno varnost. Vendar pa za razliko od II. stebra žal ni davčno stimuliran, saj zanj ne veljajo posebne davčne olajšave.

 

Stebri pokojninskega sistema

I. steber

II. steber

III. steber

Oblika zavarovanja

obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

različne oblike zavarovanj oziroma varčevanj

Izvajalec

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ)

- obvezno zavarovanje izvaja Kapitalska družba, d.d.,

- prostovoljna zavarovanja pa izvajajo vzajemni pokojninski skladi, pokojninske družbe in zavarovalnice

izvajajo banke, zavarovalnice, vzajemni skladi ...

Vrsta prejemka

pokojnina iz obveznega zavarovanja
(doživljenjsko)

dodatna pokojnina
(doživljenjsko)

renta, enkratno izplačilo


Monday 11. January 2010

Povezave: