DOMOV >NASVETI > POKOJNINE > Sistem PIZ v Sloveniji

Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja


Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji obsega:

- obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti;
- obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja;
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih računov.

Pokojninski sistem v Republiki Slovenji temelji na podlagi medgeneracijske solidarnosti, ki obsega obvezno pokojninsko zavarovanje, ki ga krije aktivna in zaposlena delovna sila v državi. Področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zakonsko regulirano v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: zakon), v katerem je urejeno tudi dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki so vključene v obvezno zavarovanje.

Z obveznim zavarovanjem se zavarovancem na podlagi dela, prispevkov ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti, zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti, telesne okvare ter potrebe po stalni pomoči in postrežbi.

Obvezno zavarovanje temelji na odgovornosti države in delodajalcev za njegovo delovanje in na osebni odgovornosti zavarovancev. V obvezno zavarovanje se lahko v zakonsko določenih primerih prostovoljno vključijo tudi osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje.

Z obveznim zavarovanjem se zagotavljajo:

a) pravica do pokojnine

- starostna pokojnina
- invalidska pokojnina
- vdovska pokojnina 
- družinska pokojnina 
- delna pokojnina

b) pravica iz invalidskega zavarovanja

- pravica do poklicne rehabilitacije
- pravica do nadomestila za invalidnost
- pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega
- pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja
- pravica do povrnitve potnih stroškov

c) dodatne pravice

- pravica do dodatka za pomoč in postrežbo
- pravica do invalidnine
- varstveni dodatek k pokojnini

d) druge pravice

- odpravnina
- oskrbnina
- pravica do letnega dodatka

Razen pravic iz obveznega zavarovanja zakon ureja tudi pravico do državne pokojnine.

Zavarovancem, ki se vključijo v dodatno pokojninsko zavarovanje, se poleg pravic iz obveznega zavarovanja zagotavljajo tudi pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Pravice iz obveznega zavarovanja so neodtujljive osebne pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati. Zapadli denarni zneski, ki niso bili izplačani do smrti uživalca, se podedujejo. Pravice iz obveznega zavarovanja ne zastarajo, razen dospelih neizplačanih zneskov pokojnin in drugih denarnih prejemkov v zakonsko določenih primerih. Pravic iz obveznega zavarovanja ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti, razen v zakonsko določenih primerih.


Monday 24. March 2008

Povezave: