DOMOV >NASVETI > SOCIALA

Pravica do izbire osebnega zdravnika


Kdo si lahko izbere osebnega zdravnika
Pravico izbrati si osebnega zdravnika imajo vse zavarovane osebe. Pri tem si zavarovane osebe lahko izberejo osebnega zdravnika splošne medicine, osebnega zobozdravnika, ženske pa tudi osebnega ginekologa.

Postopek izbire osebnega zdravnika
Pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ima zavarovana oseba pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. Osebnega zdravnika si zavarovana oseba izbere najkasneje ob prvem obisku pri zdravniku.
Zavarovana oseba si osebnega zdravnika izbere tako, da pri zdravniku, ki si ga je izbrala podpiše izjavo o izbiri. Vsaka zavarovana oseba ima istočasno lahko izbranega le enega osebnega zdravnika določene dejavnosti. Podatke o izbiri je dolžan osebni zdravnik vnesti v kartico zdravstvenega zavarovanja. Osebni zdravnik za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti je specialist pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma pa tudi specialist splošne medicine. Osebni zobozdravnik za to starostno obdobje pa je praviloma zobozdravnik; usposobljen za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine. Za zavarovane osebe starejše od 19 let je osebni zdravnik specialist splošne medicine ali specialist medicine dela prometa in športa, izjemoma pa tudi zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem socialne medicine.
Praviloma naj bi si zavarovane osebe izbirale osebnega zdravnika med izvajalci, ki so najlažje dosegljivi, praviloma v kraju njihovega stalnega ali začasnega bivališča. Vendar pravica do svobodne izbire osebnega zdravnika glede na sedež kjer le-ta opravlja dejavnost ni v predpisih z ničemer omejena. Edini pogoj, ki ga veljavni predpisi določajo je, da mora imeti osebni zdravnik oz. zavod v katerem je zdravnik zaposlen sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V primeru, da si zavarovana oseba izbere osebnega zdravnika, ki ni najbližji mora potne stroške povezane s takšno izbiro nositi sama. Prav tako je zavarovana oseba dolžna sama nositi dodatne stroške za doplačila, kadar si izbere osebnega zdravnika na višji ravni zdravstvene dejavnosti, na primer na kliniki ali v bolnišnici.

Zamenjava osebnega zdravnika
Zavarovana oseba lahko opravi zamenjavo osebnega zdravnika po poteku enega leta od prejšnje izbire tako, da pri novo izbranem zdravniku izpolni listino o novi izbiri pri čemer ni dolžna navesti razlogov za zamenjavo. Izjemoma lahko zavarovana oseba zamenja osebnega zdravnika tudi prej, in sicer v primeru, ko je njen osebni zdravnik več kot tri mesece neprekinjeno odsoten zaradi bolezni, porodniškega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov ali če je odšel na delo v drug kraj. Ko prenehajo navedeni razlogi ima zavarovana oseba pravico ponovno izbrati prejšnjega osebnega zdravnika.

Zamenjavo je možno izvršiti pred potekom enoletne dobe tudi če:
- pride med zavarovano osebo in njenim osebnim zdravnikom do nesporazumov, zaradi katerih je zavarovana oseba izgubila zaupanje v zdravnika,
- predlaga zamenjavo osebni zdravnik, ker ne more uspešno in odgovorno opravljati nalog izbranega osebnega zdravnika zaradi neprimernega odnosa zavarovane osebe ali nespoštovanja navodil in postopkov za zdravljenje,
- se zavarovana oseba za stalno ali za daljšo dobo preseli v drug kraj,
- zdravniška zbornica ali Ministrstvo za zdravje na zahtevo zavarovane osebe in njenih svojcev ali delodajalca ugotovi, da postopki diagnostike, zdravljenja oz. rehabilitacije niso bili v skladu z doktrinarnimi in strokovnimi usmeritvami in je to razlog za nezaupanje zavarovane osebe do zdravnika.
V teh primerih se zamenjava opravi enako kot pri zamenjavi osebnega zdravnika po preteku enega leta, s to razliko, da je zavarovana oseba dolžna ob zamenjavi oz. na izjavo o izbiri osebnega zdravnika navesti razlog za zamenjavo. Če zamenjavo zahteva osebni zdravnik, se zamenjava lahko opravi na podlagi soglasja zavarovane osebe, v primeru, da zavarovana oseba s predlogom zamenjave ne soglaša, pa lahko zdravnik zahteva presojo predloga pri pristojni območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V tem primeru območna enota Zavoda v upravnem postopku z odločbo odloči o prekinitvi izbire osebnega zdravnika.

Vloga in priloge
Zavarovana oseba pravico do izbire osebnega zdravnika uveljavlja s kartico zdravstvenega zavarovanja. V primeru spora glede izbire oz. prekinitve izbire je potrebno vložiti pisno vlogo na pristojno območno enoto oziroma izpostavo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki bo o pravici do proste izbire osebnega zdravnika odločila v upravnem postopku z odločbo.

Povzeto po: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Foto: www.haber.mynet.com


Tuesday 20. September 2011

Povezave: