DOMOV >NASVETI > DAVKI IN PRAVO > Pravo in pomoč

Pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči


Pogoji za dodelitev pravice do brezplačne pravne pomoči se določajo glede na:

1.       osebni status

* je državljan Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo;
* je tujec z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji;
* je tujec, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnje alineje, obstaja pa pogoj vzajemnosti ali drugi pogoji in primeri, določeni z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;
* tudi nevladne organizacije in združenja, ki delujejo nepridobitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene;
* druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči.

2.     dohodke in prejemke

V dohodek prosilca oziroma njegove družine se štejejo dediščine, darila, dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine ter vsi dohodki in prejemki, čeprav niso obdavčljivi, prejeti doma in v tujini, razen:

* dodatka za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov za nego in pomoč ter dodatki za tujo nego in pomoč;
* otroškega dodatka;
* dodatka za nego otroka;
* pomoči za opremo novorojenčka;
* stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom;
* štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni ali omogočajo usposabljanje in izobraževanje;
* dohodkov iz občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo in jih pridobijo izven kriterijev redne zaposlitve;
* sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče;
* nagrada za otroka v rejništvu, ki jo prejema prosilčeva družina;
* odškodnina za nepremoženjsko škodo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

  1. premoženje

Brezplačna pravna pomoč se prosilcu ne odobri, če ima prosilec ali njegova družina prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 20 minimalnih plač. Kot premoženje se šteje vse premično in nepremično premoženje, s katerim prosilec in njegovi družinski člani lahko razpolagajo. Odločba o dodelitvi brezplačne pravne pomoči se po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi.

Kot premoženje pa se ne upošteva:
* stanovanje, ki ga zakon določa kot primerno stanovanje, in v katerem prosilec živi oziroma v njem ne živi iz razlogov, ki niso na njegovi strani;
* predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe, razen gotovina iz 5. točke 79. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 89/99 – ZPPLPS)
* osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih plač in
* premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem zakonu upoštevajo pri ugotavljanju lastnega dohodka prosilca.

Potrebno pa je izpostaviti še to, da se finančni položaj prosilca ne preverja, kadar je oseba na podlagi odločbe centra za socialno delo upravičena do denarne socialne pomoči – ta oseba je avtomatsko upravičena do brezplačne pravne pomoči.


Thursday 08. September 2011

Povezave: