DOMOV >NASVETI > DAVKI IN PRAVO > Pravo in pomoč
Foto: gothamist.com

Foto: gothamist.com

Oblike pravne pomoči


Prvi pravni nasvet za vse upravičence je brezplačen in zanj ni potreben postopek ugotavljanja pogojev za dodelitev brezplačne prve pomoči. Upravičenec ima v isti zadevi pravico samo do enega prvega pravnega nasveta.

Za prvi pravni nasvet se šteje pojasnilo upravičencu o pravnem položaju v njegovi zadevi in kratek nasvet o možnosti za sklenitev izvensodne poravnave, o pravicah in obveznostih pri uvedbi postopka, o pristojnosti sodišča, o procesnih pravilih, stroških in načinu izvršitve odločbe. Pravni nasvet se upravičencem lahko posreduje tudi v splošnem upravnem postopku v zadevah zdravstvenega, pokojninskega, invalidskega in socialnega zavarovanja ter zavarovanja za primer brezposelnosti.


Brezplačna pravna pomoč se v isti zadevi lahko dodeli za:

* pravno svetovanje, ki presega prvi pravni nasvet;
* sestavo, overitev in potrditev listin o pravnih razmerjih, dejstvih in izjavah;
* pravno svetovanje in zastopanje za sklenitev izvensodne poravnave;
* pravno svetovanje in zastopanje v postopku pred sodišči na prvi in drugi stopnji;
* pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi;
* pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z ustavno pritožbo;
* pravno svetovanje in zastopanje pred mednarodnimi sodišči;
* pravno svetovanje in zastopanje pri vložitvi pobude za oceno ustavnosti;
* kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

Če prosilec v prošnji ne navede določene oblike pravne pomoči, odloči o tem pristojni organ za BPP po proučitvi zadeve in po lastnem preudarku.

Pravno svetovanje pomeni preučitev pravnega položaja in ustreznih pravnih predpisov zaradi seznanitve upravičenca z vsemi vprašanji in okoliščinami, ki so pomembne za njegove pravice, obveznosti in pravna razmerja ter o pogojih, obliki in vsebini pravnih sredstev in postopkov za njihovo zavarovanje.

Pravno zastopanje vsebuje svetovanje in zastopanje v postopkih pred domačimi in mednarodnimi sodišči ter institucijami, ustanovljenimi za izvensodno poravnavanje sporov.

Brezplačna pravna pomoč se lahko dodeli tudi kot oprostitev plačila stroškov v postopku pred sodišči, predvsem kot oprostitev plačila:

* sodnih taks;
* stroškov za izvedence, priče, tolmače, vročevalce in prevode, stroškov zunanjega poslovanja sodišča ali drugega organa Republike Slovenije in drugih opravičenih stroškov;
* pologov varščine za stroške oziroma stroškov izvedbe postopka (predujmi);
* stroškov za javne listine in potrdila, ki so potrebna v postopku pred sodiščem;
* drugih stroškov postopka.

Za potrebe opravljanja storitev brezplačne pravne pomoči je organ za brezplačno pravno pomoč dolžan sam pridobiti podatke oziroma dokazila o podatkih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Podatkov oziroma dokazil iz prejšnjega odstavka organi za brezplačno pravno pomoč ne smejo zahtevati od prosilcev.


petek 05. februar 2016

Povezave: