DOMOV >ZDRAVJE > PREVENTIVA

Kako pridem v zdravilišče na zdravljenje


Zavarovana oseba je upravičena do zdraviliškega zdravljenja na podlagi predloga osebnega
zdravnika ali zdravnika specialista, ko je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev: da se bo
zdravstveno stanje bistveno izboljšalo za daljši čas, da se bodo povrnile funkcionalne in delovne
sposobnosti, da se bo preprečilo napredovanje bolezni ali slabšanje zdravstvenega stanja za
daljši čas, da se bo zmanjšala pogostost zadržanosti od dela zaradi bolezni ali zdravljenja v
bolnišnici. Zdraviliško zdravljenje praviloma traja 14 dni in se izvaja brez prekinitve. Zdraviliški
zdravnik lahko poda predlog za podaljšanje zdravljenja za 7 dni (oziroma do 28 dni), če pri
tem pričakuje občutno boljši uspeh rehabilitacije. Podaljšanje odobri imenovani zdravnik na
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Zavarovana oseba lahko zaradi iste
bolezni oziroma enakega stanja uveljavlja pravico do zdraviliškega zdravljenja vsaki dve leti
(otroci pa največ enkrat na leto).

Pravica do zdraviliškega zdravljenja je opredeljena v 45. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Kako uveljaviti pravico do zdraviliškega zdravljenja:
• Osebni zdravnik ali zdravnik specialist, ki pri pacientu ugotovi utemeljeno potrebo po zdraviliškem zdravljenju, pošlje predlog imenovanemu zdravniku ZZZS v odobritev.
• Imenovani zdravnik na ZZZS lahko ta predlog odobri ali zavrne. V primeru odobritve z odobreno odločbo opredeli vrsto, obliko oziroma standard in trajanje zdraviliškega zdravljenja ter tako napoti zavarovano osebo v zdravilišče (ki ga določi na podlagi usposobljenosti zdravilišča za določeno obliko zdravljenja).

Zavarovana oseba lahko zahteva zdravljenje v drugem zdravilišču, kot ga je določil imenovani
zdravnik, vendar pa samo v zdravilišču, ki je usposobljeno za storitve oziroma določeni standard, za katerega je bilo zdravljenje odobreno.
• Ko v zdravilišču prejmejo odločbo, povabijo zavarovano osebo na zdraviliško zdravljenje in ji ponudijo tudi nastanitev.

Vrste zdraviliškega zdravljenja:
• Stacionarno zdraviliško zdravljenje (zavarovalnica v skladu z zavarovančevim zavarovanjem
krije stroške nastanitve, zdravstvene nege in zdravstvenih storitev z naravnim faktorjem).
• Ambulantno zdraviliško zdravljenje (zavarovalnica v skladu z zavarovancevim zavarovanjem
krije stroške zdravstvenih storitev z naravnim faktorjem).
• Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost (kamor vas z napotnico napoti izbrani osebni
zdravnik ali zdravnik specialist).

V Zdravilišču Laško opravljajo storitve ambulante zioterapije za lokalno in tudi širše območje
na podlagi napotnice za specialistični pregled pri zdravniku ziatru, ki jo izda osebni zdravnik, lahko pa tudi na podlagi delovnega naloga, ki ga izda osebni zdravnik z lokalnega območja. Prednost na ziatrično napotnico imajo nujni primeri na podlagi pregleda pri zdravniku ziatru in delovni nalogi z
lokalnega območja.

Zdravilišče Laško izvaja po pogodbi z ZZZS medicinsko rehabilitacijo za:
• vnetne revmatske bolezni,
• degenerativni izvensklepni revmatizem,
• stanje po poškodbah in operacijah gibalnega sistema,
• nevrološka obolenja,
• ginekološka obolenja in kožne bolezni.


Melita Belej, dipl. medicinska sestra


sreda 30. november 2011

Povezave: