DOMOV >NASVETI > POKOJNINE > Vrste pokojnin
Foto: wien.gv.at

Foto: wien.gv.at

Državna pokojnina


Državna pokojnina ne predstavlja pravice iz obveznega zavarovanja zavarovanca, ampak gre tukaj za prejemek, ki se ob dopolnitvi določene starosti zagotavlja zakonsko določenim osebam, ki niso dopolnile minimalne zavarovalne dobe za priznanje pravice do pokojnine in katere izpolnjujejo druge zakonsko predpisane pogoje.

Pravico do državne pokojnine lahko pridobi oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki nima pravice do pokojnine po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, drugih predpisih oziroma iz tujega javnega pokojninskega sistema in njeni lastni dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka, če je:

* dopolnila 65 let starosti in
* imela med 15. in 65. letom starosti najmanj 30 let prijavljeno stalno prebivališče na območju Republike Slovenije oz. v državi članici evropskega gospodarskega prostora.

Oseba, ki je upravičena do samostojne družinske oziroma vdovske pokojnine, ki pa po višini ne dosega zneska državne pokojnine, lahko namesto družinske oziroma vdovske pokojnine uveljavi pravico do državne pokojnine, če tudi za priznanje te pokojnine izpolnjuje predpisane pogoje.

Pravico do državne pokojnine pa lahko pridobi v prehodnem obdobju tudi oseba, ki je dopolnila 65 let starosti, če izpolnjuje pogoje, določene za pridobitev trajne denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu.

Oseba, ki uveljavlja pravico do državne pokojnine izpolnjuje premoženjske pogoje, če njeni dohodki v letu 2006 niso presegli mesečno 369,49 EUR ali letno 4.433,93 EUR. Med navedene dohodke štejejo:

* vojaške invalidnine iz tujine,
* invalidnine in druge dajatve po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne,
* prejemki iz prostovoljnega zavarovanja,
* preživnine,
* drugi prejemki, razen tistih, za katere je s posebnimi predpisi določeno, da se ne upoštevajo pri ugotavljanju premoženjskega stanja upravičenca,
* dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Ne glede na to, da oseba izpolnjuje naštete pogoje, ne more pridobiti pravice do državne pokojnine, če ima premoženje, od katerega se plačuje davek, ki obsega:

* stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe in poslovni prostor, razen stanovanjske hiše ali stanovanja, ki tej osebi služi kot stalno prebivališče,
* prostore za počitek in rekreacijo,
* kmetijska in gozdna zemljišča s katastrskim odhodkom nad višino, ki je v letu 2007 določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
* drugo obdavčljivo nepremično premoženje, če skupna vrednost naštetega premoženja presega 21.628 EUR.

Državna pokojnina znaša 33,3% najnižje pokojninske osnove. Višina te pokojnine se spreminja ob vsakokratni spremembi višine drugih pokojnin.


Friday 20. February 2009

Povezave: