DOMOV >NASVETI > DAVKI IN PRAVO > Pravo in pomoč
Foto: geo-trotter.com

Foto: geo-trotter.com

Brezplačna pravna pomoč


Spori so neizogibni del našega vsakdana. Naj si še tako prizadevamo živeti miroljubno in v sožitju z okolico in ljudmi, ki nas obdajajo, slej ko prej se lahko kje pa tudi zalomi. In s tem so večinoma povezani tudi stroški, ki lahko nastanejo pri reševanju nastalega problema, stroški pravnih nasvetov, ki nam osvetlijo naše pravice v dani situaciji, stroški morebitnega pravdanja, pravnega zastopanja in drugi podobni stroški. Marsikdo se velikokrat raje odpove svojim pravicam oz. uveljavljanju svojih interesov, zaradi visokih stroškov, ki so s tem povezani.

Še posebej žalostno je, ko gre za pomembna eksistencialna vprašanja, ki presegajo zgolj sosedska prerekanja, oz. ko se v brezizhodni situaciji znajdejo ljudje, ki si primerne pomoči v primeru spora enostavno ne morejo privoščiti.


Brezplačna pravna pomoč je urejena v Zakonu o brezplačni pravni pomoči in zagotavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, pri čemer se predvsem upošteva socialni položaj osebe, ki si brez škode za svoje preživetje in preživetje svoje družine te pravice ne bi mogla zagotoviti.

Brezplačna pravna pomoč pomeni pravico upravičenca do celotne ali delne zagotovitve sredstev za pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

Pomembno je še izpostaviti, da brezplačna pravna pomoč krije le tiste stroške, ki bodo nastali po dnevu vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, nikoli pa ne krije stroškov za nazaj.

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči prosilec vloži praviloma na okrožnem sodišču, pristojnem za prosilca, glede na naslov stalnega bivališča in sicer pisno na obrazcu, ki se dobi pri strokovnih službah za brezplačno pravno pomoč in v knjigarnah.

Samo ministrstvo za pravosodje brezplačne pravne pomoči ne daje, saj obstajajo za to določene pisarne. Podrobnejše informacije je moč dobiti na okrožnih sodiščih oz. specializiranih sodiščih ter drugih neprofitnih zavodih, ki nudijo brezplačno pravno pomoč s soglasjem Ministrstva RS za pravosodje.

Za brezplačno pravno pomoč lahko zaprosi vsak, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje.

Brezplačne pravne pomoči, ki se pojavlja v različnih pojavnih oblikah, v katerih jo upravičenec lahko izkoristi, pa v določenih primerih ni možno uveljavljati. Tako se pravica ne priznava v postopku zaradi kaznivega dejanja razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve in opravljanja (razen če oškodovanec verjetno dokaže nastanek škode), v sporih zaradi znižanja preživnine, kadar preživninski zavezanec ni redno plačeval preživnine, prav tako pa tudi ne v odškodninskih sporih zaradi povrnitve škode zaradi žalitve časti in širjenja neresničnih trditev (razen če oškodovanec verjetno dokaže vpliv tega na njegov finančni in družbeni položaj).


Tuesday 08. March 2011

Povezave: